ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KEUKENCENTRUM BOURS B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende te Elsloo gemeente Stein aan de Sanderboutlaan nr. 9,
Artikel 1- Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
"Bours”: Keukencentrum Bours B.V., handelend onder de naam Bours Keukens,
statutair gevestigd te Elsloo gemeente Stein en kantoorhoudende aan de Sanderboutlaan 9 te 6181
DN Elsloo, gemeente Stein, KvK14052883, e-mail: info@bourskeukens.nl, tel: 046-437 72 70.

"Opdrachtgever' degene die aan Bours een opdracht verstrekt c.q.
degene die bij Bours een bestelling plaatst c.q.
degene aan wie Bours een aanbieding doet c.q.
degene met wie Bours een overeenkomst sluit;

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1.
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Bours tot het leveren van zaken en/of het
verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van Bours, hierna te noemen: "de voorwaarden". Zowel de inhoud als de
gelding van de voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever.
2.2.
Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de
door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze
voorwaarden door Bours uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.
Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding-, of andere
(algemene) voorwaarden wordt door Bours niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbesteding -of
andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.
2.4.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan zullen de overige bepalingen onverkort van
kracht blijven. Bours en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling
(of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden
genomen.
2.5.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen. Indien zich
tussen partijen een situatie voordoet die in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar “de geest” van deze voorwaarden.
2.6.
Indien Bours niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bours in enigerlei mate het recht zou verliezen om
in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Offertes
3.1.
Elke offerte van Bours is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien
geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend
indien producten en/of diensten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is of gewijzigd is.
3.2.
Bours kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod, dan is Bours daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bours anders aangeeft.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst en annulering
4.1.
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door Bours,
respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Bours
respectievelijk de dag waarop Bours een door opdrachtgever geplaatste opdracht feitelijk heeft
uitgevoerd respectievelijk het moment waarop de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard.
4.2.
Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst binnen 48 uur na het sluiten van de
overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering geschiedt schriftelijk, al dan niet via elektronische
wijze.
4.3.
In geval van annulering na 48 uur doch voor het moment dat Bours bestellingen bij leveranciers heeft
geplaatst, is de opdrachtgever een vergoeding aan Bours verschuldigd ter hoogte van 10% van de
totale aankoopsom/prijs minus de montagekosten.
4.4.
In geval van annuleringen na 48 uur en nádat Bours bestellingen bij leveranciers heeft geplaatst, is
opdrachtgever een vergoeding aan Bours verschuldigd ter hoogte van 100% van de totale
aankoopsom/prijs minus de montagekosten.

4.5.
De in dit artikel genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij door partijen nadere afspraken
hieromtrent zijn gemaakt of naar het oordeel van Bours een afwijking daarvan gerechtvaardigd is.
4.6.

De opdrachtgever die tevens consument is hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand
gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het
herroepingsrecht zoals in de wet is vastgelegd.

Artikel 5 – Wijzigingen
5.1.
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht
indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.
5.2.
Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst een wijziging of aanvulling nodig
is, zal de opdrachtgever daaraan meewerken. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn voor uitvoering.
Bours kan in dat geval niet aansprakelijk worden geacht.

Artikel 6 - Prijs
6.1.
De door Bours opgegeven prijzen luiden in Euro’s inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging
ondergaan of een verhoging optreedt van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen, ook al
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Bours gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen, onverminderd het vermelde in artikel 6.3.
6.3.
Indien Bours ingevolge artikel 6.2 de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Verpakking, verzending
7.1.
Bours bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever Bours
ter zake tijdig schriftelijk anders instrueert.
7.2
Verpakking wordt door Bours niet terug genomen.

Artikel 8 - Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
8.1.
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts
bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door
partijen ondertekend contract of een door Bours ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het
vermelde in artikel 8.4.

8.2.
De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en
constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Bours, ook al zijn daarvoor
aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
8.3.
Alle door Bours verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten,
resultaten van door Bours te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend
en worden door Bours verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Hieraan kunnen door
opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
8.4.
Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk
overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door Bours te vervaardigen/te leveren
zaken, leveren voor opdrachtgever geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst en/of
schadevergoeding. Bours is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of
onvolledige informatie of gegevens.

Artikel 9 – Levertijd
9.1.
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Bours van de voor de nakoming van de overeenkomst
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van ontvangst door Bours van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen
der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
9.2.
De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.3.
Overschrijding van de levertijd verplicht Bours niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever
niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen op te schorten.
9.4.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door
Bours bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Bours vertraging ontstaat ten gevolge van
wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
Opdrachtgever stemt hier bij voorbaat mee in.
9.5.
De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn,
een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
9.6.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde,
wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Bours ontstaat ten
gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
9.7.
Bours is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen
verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is Bours
gerechtigd ter zake deze deelleveranties te factureren en de volgende fase op te schorten totdat de
opdrachtgever de voorgaande fase heeft voldaan. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de
opdrachtgever ter beschikking staan.

9.8.
Bij levering van de verkochte zaken aan opdrachtgever buiten Bours om rechtstreeks vanaf fabriek
wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van aflevering door de fabrikant
aan opdrachtgever, onverminderd het vermelde in artikel 9.9.
9.9.
Bij een levering vanaf fabriek ingevolge artikel 9.8 geldt het vermelde in artikel 12 betreffende het
eigendomsvoorbehoud van Bours onverkort.
9.10.
Indien de opdrachtnemer een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de laatste
dag van de afroeptermijn door de opdrachtnemer worden afgeroepen en afgenomen.

Artikel 10 – Opslag van zaken
10.1.
Indien te leveren zaken na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens
gebrekkige levering, is Bours gerechtigd om betaling van de tweede termijn van de overeengekomen
prijs te eisen. Tevens is Bours gerechtigd om aan opdrachtgever de opslagkosten in rekening te
brengen; deze kosten bedragen 1 % van de overeengekomen prijs van de zaken per maand. De
zaken worden alsdan gehouden voor rekening en risico van opdrachtgever, onverminderd de
bevoegdheid van Bours om de zaken aan een derde te leveren.

Artikel 11 - Risico en eigendomsovergang
11.1.
Nadat de betreffende zaken het fabrieksterrein, c.q. het opslagterrein van Bours, dan wel bij levering
rechtstreeks af fabriek: het opslagterrein van de fabrikant, hebben verlaten, als wel dadelijk nadat het
product geldt als geleverd in de zin van artikel 9.5, geldt de risicoverdeling als vermeld in artikel 11.2.
11.2.

Transport van zaken met een totale waarde van minder dan € 300,00 is voor rekening en risico van
opdrachtgever; transport van zaken met een totale waarde van meer dan
€ 300,00 is voor rekening van Bours. Bij deelleveranties c.q. deeltransporten geldt elke deelleverantie
c.q. deeltransport als een transport in de zin van deze bepaling.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1.
De eigendom van de zaken gaat eerst op opdrachtgever over wanneer al het door opdrachtgever aan
Bours uit hoofde van leveringen of werkzaamheden of overeenkomst(en)verschuldigde, met inbegrip
van rente en kosten, volledig aan Bours is voldaan.
12.2.
Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 12.1 vermelde tijdstip de zaken aan derden te
verkopen in eigendom over te dragen, te verpanden en/of anderszins ter beschikking te stellen of te
bezwaren.
12.3.
Bours is in voorkomend geval gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de ruimten waarin het product
zich bevindt.
Opdrachtgever zal Bours alle medewerking verlenen teneinde het in artikel 12.1 vermelde
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaken, met inbegrip van de daartoe
eventueel benodigde demontage. Voorts dient opdrachtgever steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bours veilig te stellen.
Opdrachtgever is verplicht om Bours terstond schriftelijk te informeren over (door derden) gelegde
beslagen of gevestigde rechten dan wel voornemens daartoe. Daarnaast is opdrachtgever verplicht
om het zich onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Opdrachtgever is gehouden een kopie
van de verzekeringspolis op eerste verzoek aan Bours te verstrekken.
12.4.
Voor het geval Bours zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming c.q. volmacht aan
Bours en door Bours aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Bours zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 13 - Betaling
13.1.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs
ter keuze van Bours contant of middels een bankoverboeking. Binnen één week na het verstrekken
van de opdracht dient opdrachtgever 20% van de overeengekomen prijs te voldoen als voornoemd.
Bij aanbieding ter aflevering dient opdrachtgever (de resterende) 80% van de overeengekomen prijs
contant dan wel vóór het moment van aanbieding door middel van een overboeking te voldoen.
13.2.
Bours is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te
verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de

nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar
genoegen van Bours is voldaan.
13.3.
Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Bours, aan een door Bours aan te wijzen
persoon, of op een door Bours aan te wijzen rekening.
13.4.
Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum
de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt
aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het
door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, doch met een minimum van €
250,--.
13.5.
Door Bours in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen
proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de
Rechter niet worden toegewezen, zijn in volle omvang voor rekening van opdrachtgever, tenzij Bours
bij in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis door de Rechter als verliezende partij in de kosten
wordt veroordeeld.
13.6.
Bij een situatie als vermeld in artikel 19.2. worden alle vorderingen van Bours op
opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
13.7.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
13.8.
Bours heeft het recht om voorafgaand en tussentijds een creditcheck uit te (laten) voeren.
Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Bours gerechtigd (volledige) vooruitbetaling va
de opdrachtgever te verlangen, bij gebreke waarvan Bours niet gehouden is tot levering of
voortzetting van de werkzaamheden/diensten.
13.9.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan
Bours verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of bezwaren anderszins
schorten de betalingsverplichtingen niet op.
13.10.
Indien de opdrachtgever specifieke zaken heeft besteld die specifiek bestemd zijn voor de
opdrachtgever en door hem niet binnen de overeengekomen termijn worden betaald of

afgenomen, is hij een direct opeisbare boete aan Bours verschuldigd ter hoogte van 10% van
de opdracht. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn is Bours niet gehouden tot
het leveren van de zaken aan opdrachtgever, ook niet indien de opdrachtgever alsnog wil
betalen of afnemen.
13.11.
Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
terstond aan Bours te melden.

Artikel 14 - Garantie
14.1.
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen verleent Bours de opdrachtgever slechts garantie voor
zover, en binnen de termijn gedurende welke, Bours betreffende de zaak garantie-aanspraken heeft
jegens de fabrikant van de geleverde zaak c.q. de toeleverancier van Bours, tenzij in de offerte van
Bours uitdrukkelijk schriftelijk andere garantievoorwaarden en/of garantietermijnen worden vermeld.
14.2.
De onder de in de vorige alinea vermelde garantie vallende gebreken zullen door Bours worden
weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van
Bours, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keus van Bours.
14.3.
Buiten de in artikel 14.1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet nakoming van door Bours aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden
voorschriften, dan wel het voorziene normaal gebruik;
b. normale slijtage;
c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen;
d. in overleg met opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken;
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van
opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of
zaken;
f. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik dan wel onjuist of gebrekkige opslag of onderhoud
door opdrachtgever en door (opdrachtgever ingeschakelde) derden
14.4.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem
uit de met Bours gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst,
voortvloeit, is Bours met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe dan ook
genaamd – gehouden.
14.5.
Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bours tot herstel of andere
werkzaamheden ter zake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke
aansprakelijkheid van Bours uit hoofde van garantie.

14.6.
Ter zake van door Bours uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen
garantie gegeven.
14.7.
Het beweerdelijk niet nakomen door Bours van zijn garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet
van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Bours gesloten overeenkomst.
14.8.
Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken het ter beschikking worden gesteld respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie
dagen na constatering schriftelijk, al dan niet op elektronische wijze, aan Bours te worden gemeld.
Eventueel niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen 2 dagen na constatering
schriftelijk te worden gemeld aan Bours. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
te bevatten, zodat Bours in staat is om adequaat te reageren. Indien opdrachtgever later een melding
maakt, dan komt het geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.9.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de
opdrachtgever zijn.

Artikel 15 – Verplichtingen van de opdrachtgever
15.1.
Tenzij anders wordt overeengekomen is de opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat:
• De plaats waar de levering/plaatsing moet geschieden duidelijk kan worden
afgesloten;
• De plaats waar de levering/plaatsing moet geschieden goed bereikbaar is en
dat voorts al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte levering/plaatsing
mogelijk te maken;
• De afwerkvloer vrij is van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten
en bezemschoon is;
• In de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming,
water en voldoende ventilatie aanwezig is;
• Het pand waarin gewerkt moet worden, glasdicht is;
• De wanden te lood en de hoeken haaks zijn;
• De afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten als vermeld in de door afnemer
beschikbaar gestelde tekeningen;
• De installatiepunten, de leidingen, en de lozingen aanwezig zijn conform de
tekening van Bours;

• De elektrische installatiepunten afgemonteerd zijn;
• De afvoer van de riolering en de eventuele afvoer van de afzuigkap in orde
zijn;
• Overigens aan alle bouwkundige voorschriften die invloed hebben op de plaatsing van de
keuken of onderdelen daarvan is voldaan.
15.2.
De opdrachtgever dient Bours op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik
van een lift, takel of andere hulpmiddelen noodzakelijk maken.
De kosten van een lift, takel of andere hulpmiddelen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Bij
onjuist of onvolledige informatie zijn eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
16.1.
De aansprakelijkheid van Bours is beperkt tot nakoming van de in artikel 14 omschreven
garantieverplichtingen onverminderd het vermelde in artikel 16.2 en 16.3.
16.2.
Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bours en behoudens het bepaalde in artikel 16.1 is
alle aansprakelijkheid van Bours, zoals voor, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake,
bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens
derden uitgesloten. Bours is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Bours is verder niet
aansprakelijk voor derden die opdrachtgever inschakelt. Evenmin is Bours aansprakelijk voor schade
ontstaan doordat Bours is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie. Bours aanvaardt geen ketenaansprakelijkheid.
16.3.
Indien de Rechter mocht oordelen dat Bours geen beroep toekomt op artikel 16.2, beperkt de
aansprakelijkheid van Bours zich te allen tijde van het tot de factuurwaarde van de zaken waarop de
aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de door Bours ter zake gesloten
aansprakelijkheidsverzekering een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

Artikel 17 - Overmacht
17.1.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Bours onafhankelijke omstandigheid – ook al was
deze ten tijde van tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen,
zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden, brand en
andere ernstige storingen in het bedrijf van Bours of diens leveranciers.
17.2.
Bours is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, Daaronder tevens begrepen een omstandigheid

die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen welke voor haar rekening komt.
17.3.
Bours kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Voor zover Bours ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Bours gerechtigd het reeds nagekomen te
factureren, welke opdrachtgever is gehouden te voldoen.

Artikel 18 - Ontbinding
18.1.
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit
de met Bours gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit,
dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat
opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Bours te
voldoen, alsmede ingeval van (een aanvraag van) faillissement, surséance van betaling, alsmede
indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte
termijn is opgeheven of een vonnis tot opheffing is verkregen, is Bours gerechtigd om – zonder dat
enige voorafgaande aanmaning vereist is – de overeenkomst op te schorten of (geheel of gedeeltelijk)
te ontbinden zonder gehoudenheid van Bours tot enige schadevergoeding of garantie en
onverminderd de Bours verder toekomende rechten.
18.2.
Voorts is Bours bevoegd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bours kan worden gevergd.
18.3.
Indien de overeenkomst door Bours wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bours op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bours de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18.4.
Indien Bours overgaat tot opschorting of ontbinding is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding toerekenbaar
is aan de opdrachtgever, is Bours gerechtigd tot vergoeding van alle directe en indirecte schade.

Artikel 19 – Aanneming van werk
19.1.
Indien Bours tevens de plicht op zich neemt om door hem verkochte zaken in opdracht van de
wederpartij te bewerken en/of te plaatsen zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen alle artikelen
zoals opgenomen in deze voorwaarden van toepassing.
19.2.
Indien Bours de plicht op zich neemt om door hem verkochte zaken in opdracht van de wederpartij te
plaatsen geschiedt het plaatsen voor rekening en risico van Bours. Voor het overige draagt Bours met
betrekking tot aangevoerde zaken uitsluitend het risico, totdat deze zaken voor aflevering zijn
aangeboden. Behoudens hetgeen in de eerste zin van dit artikellid omtrent plaatsen is gesteld, is het

risico voor de aangevoerde zaken nadat zij zijn aangeboden voor aflevering voor opdrachtgever en zal
opdrachtgever zorgdragen voor afdoende verzekering tegen breuk, brand, diefstal etc.
Indien opdrachtgever de van Bours gekochte zaken zelf plaatst, geschiedt zulks voor zijn rekening en
risico.
19.3.
Indien er zich asbesthoudende stoffen bevinden in door Bours uit te breken dan wel als
bevestigingspunt te gebruiken materialen, dient opdrachtgever Bours hiervan schriftelijk in kennis te
stellen zodat door Bours hiermede bij de prijsbepaling rekening gehouden kan worden.
19.4.
Alleen dan wanneer door Bours apart melding is gemaakt dat in de aanneemsom de kosten
verwijdering van asbesthoudende stoffen is opgenomen is de opdrachtgever gevrijwaard van enige
verdere kosten hiervoor, behoudens onvoorziene omstandigheden of onjuiste dan wel onvolledig
verstrekte informatie.
19.5.
In alle gevallen afwijkende van punt 19.3 en 19.4 zullen de kosten van asbestsanering voor rekening
komen van de opdrachtgever.

Artikel 20 – Afmeting en andere gegevens
20.1.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel
anderszins aan Bours verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies,
methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 21 – Extra kosten; meer- of minderwerk
21.1.
Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van
het werk mogelijk te doen zijn, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
21.2.
Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen
eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek
vermelde eenheidsprijzen.
21.3.
Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal
gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden
moeten worden verricht.

Artikel 22 – Intellectueel eigendom
22.1.
Alle rechten van intellectueel eigendom en aanverwante rechten in de ruimste zin des woords, en al
hetgeen verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst, behoren toe aan Bours. De

opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Bours alle redelijke medewerking te verlenen om te
bewerkstelligen dat de genoemde rechten zonder enig voorbehoud worden overgedragen aan Bours.
De opdrachtgever zal op geen enkele wijze enig recht van intellectueel eigendom zoals in dit artikel
bedoeld of enig daaraan verwant vermogensrecht zelf of door een derde (laten) verwerven.
22.2.
Bours behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bours heeft het recht de door de uitvoering
van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis en beeldmateriaal ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 – Geschillen
23.1.
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Bours is bij uitsluiting Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
23.2.
Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag “Convention of the
International sale of goods 1980”.
23.3.
De rechter in de vestigingsplaats van Bours, zijnde de rechtbank Limburg locatie Maastricht, is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Desalniettemin heeft uitsluitend Bours het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep
op de rechter doen nadat zij redelijke inspanningen hebben verricht om het geschil in onderling
overleg – al dan niet middels tussenkomst van professionele derden – te beslechten.

Artikel 24 – Vindplaats en wijzigingen
24.1.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn voorts te vinden op de
website van Bours. De voorwaarden zijn tevens digitaal beschikbaar en te downloaden op de website
van Bours.
24.2.
Bours behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
24.3.
Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Bours. Opdrachtgever wordt geadviseerd om regelmatig
de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
24.4.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg. daarvan.