Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid Bours Keukens

Gebruikersvoorwaarden
U bent van harte welkom op de website van Bours Keukens. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid. Gebruik van deze website betekent dat u de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid volledig begrijpt en accepteert.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van Bours Keukens. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Een bericht via contact of een e-mail naar info@bourskeukens.nl is voldoende.

Auteursrecht
Het auteursrecht c.q. Intellectueel eigendomsrecht in de ruimste zin des woords van de informatie die is gepubliceerd op onze website behoort geheel en exclusief toe aan Bours Keukens, tenzij anders vermeld. Het overnemen van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.

Hyperlinks naar onze website
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is toegestaan vermits u schriftelijke toestemming heeft verkregen, linkt naar de homepage en deze niet in een frame opneemt. Bours Keukens draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op sites die naar deze website verwijzen. Wij verzoeken u ons vooraf schriftelijk te informeren wanneer u naar onze website linkt en om toestemming te vragen.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Bours Keukens worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Bours Keukens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij te allen tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie en verwerking van persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Privacy beleid
Bours Keukens respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en is verantwoordelijk voor de situatie waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In de hiernavolgende bepalingen zetten wij ons privacy beleid uiteen.

Verzamelen gegevens gebruikers
Wij verklaren géén persoonsgegevens omtrent het gebruik van deze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van deze website wordt uitsluitend gebruikgemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantallen en aantal bezoeken. Historische informatie wordt niet verzameld en evenmin opgeslagen.

Plaatsen gegevens op deze site
Bours Keukens publiceert op deze site enkel persoonlijke gegevens waarvan zij toestemming heeft verkregen om deze persoonsgegevens te plaatsen. Degenen die achteraf hier bezwaar tegen hebben kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van Bours Keukens is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd, valt hier dus buiten.

Verwerking van gegevens
Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Bours Keukens, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Bours Keukens kan u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals benoemd in de volgende alinea. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren zoals beschreven in dit privacy beleid. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: (bedrijfs)naam, adres, postcode, geslacht, woonplaats, land, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens en andere gegevens. U verklaart dat de door u verstrekte gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. Bours Keukens probeert altijd rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Bours Keukens kunt u dit aangeven bij uw registratie of schriftelijk melden bij het vermelde adres op onze contact pagina.

Doeleinden verwerking gegevens
Bours Keukens gebruikt uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de uitvoering van de (gebruikers)overeenkomst, de uitvoering van uw bestelling c.q. nakoming van afspraken met u en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan, het verlenen van service c.q. diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Bours Keukens indien u daarop prijs stelt. Dit laatste omhelst dus marketingdoeleinden in de ruimste zin des woords. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, het beveiligen en beheren van onze systemen en voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn gegevens
Bours Keukens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit kan oplopen tot 10 jaar mede in verband met garanties. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. De voorgaande bewaartermijn geldt niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beheer en beveiliging gegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik of aanpassing. In het kader van het beheer van geregistreerde persoonsgegevens kunnen wij - ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Algemene Verordening Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

Ter beveiliging worden uw persoonlijke gegevens bewaard op beveiligde servers. Bours Keukens maakt tevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor het beheer en de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Bours Keukens heeft uitdrukkelijk niet de intentie persoonsgegevens buiten Europa door te geven en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw rechten als gebruiker/betrokkene
U heeft te allen tijde het recht gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om de gegeven toestemming voor een verwerking in te trekken. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, dan kunt u naar ons een klacht via ons contactformulier sturen of stuur een mail naar info@bourskeukens.nl. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de aangewezen toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens, en desgewenst een klacht indienen.

Slotbepalingen
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Bours Keukens op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

bours keukens

Op zoek naar een nieuwe keuken? Wij helpen u graag!